AP FREE RESPONSE EXAM QUESTIONS 1970-2012B
adriandingleschemistrypages.com

AP FREE RESPONSE QUESTIONS 1970's
70717273747576777879
1
XX72,1 (6x a-b)XXXXXX79,1 (13x a-c)
2
XXXXXXXXXX
3
XXX73,3 (6x a-b)XXXXXX
4
XXXXXXXXXX
5
XXXXXXX77,5 (13x a-c)XX
6
XXXXXXXXXX
7
XXXXXXXXXX
8
XXXXXXXXXX
9
XXXXXXXXXX

AP FREE RESPONSE QUESTIONS 1980's
80818283848586878889
1
XXX83,1 (13x a-d)X85,1 (13x a-d)X87,1 (14x a-c)88,1 (13x a-c)X
2
XXX83,2 (9AP a,c,d)XXXX88,2 (9AP a-c)X
3
80,3 (17x a-c)XXX84,3 (9x a-d)85,3 (17x a-e)XXXX
4
80,4 (12APVI a-d, f, g)81,4 (12APVI a-d, f, h)82,4 (12APVI a-e, h)XX85,4 (12APVI a-c, e, f, h)XXXX
5
XXXXX85,5 (7x a-c)XXXX
6
XX82,6 (7x a-d)83,6 (14x a-b)XXXXXX
7
XXXXXX XXXX
8
X81,8 (3x a-d)XXXX XXXX
9
X81,9 (9x a-b)XXXX XXXX

AP FREE RESPONSE QUESTIONS 1990's
90919293949596979899
1
90,1 (13AP a, b, d)X92,1 (13x a-d)93,1 (14AP a-d)94,1 (13x a-d)95,1 (13x a-e)XX98,1 (13x a-b)X
2
90,2 (6AP a-c)91,2 (4AP a-b; 17AP a-d)92,2 (16AP a-d)93,2 (4AP a; 17AP a-d)94,2 (15AP a-d)95,2 (9AP a-d)X97,2 (14x a-d)98,2 (4AP a; 6AP c; 17AP a-b)99,2 (3AP a-b)
3
90,3 (RHW#1)91,3 (15AP a-d)92,3 (9x b-d)93,3 (5x a-e)94,3 (6AP a-c)95,3 (RHW#1)96,3 (9AP a,b,d)97,3 (16x a-e)X99,3 (15AP a-d)
4
XXXXXX96,4 (4x a-d)97,4 (15AP a-e)XX
5
XX92,5 (15x a-d)93,5 (5AP a,c)94,5 (17x a-b)X96,5 (6x a-d)97,5 (8AP a,b,c(i) & (ii))98,5 (14x a-d)99,5 (1AP d)
6
90,6 (7AP a-d)91,6 (6x a-d)92,6 (14x a-d)XX95,6 (13x a-d)X97,6 (7AP a-c)98,6 (15x a-c)X
7
90,7 (15x a-d)91,7 (16x a-d)X93,7 (16AP a-c)94,7 (14x a-d)95,7 (3AP a; 8AP b) X97,7 (9AP a-b)98,7 (13x a-d)99,7 (17AP a-c)
8
XX92,8 (8AP a-d)93,8 (9x a-d)94,8 (8x b,c; 17x a)95,8 (13x a-d)96,8 (15x a-d)97,8 (2x a-d)98,8 (16x a-e)99,8 (8x a-b)
9
X91,9 (2AP a,c,d; 2x b)92,9 (8x a-d)X94,9 (7AP a,c,d)95,9 (15x a-d)96,9 (8AP a-d)X98,9 (8x c)X

AP FREE RESPONSE QUESTIONS 2000 - 2005B
00010202B0303B0404B0505B
1
00,1 (13AP a-e)01,1 (13x a-b)02,1 (RHW#1)02B,1 (14AP a-d)03,1 (14x a-e)X04,1 (5AP e; 13AP a-g)04B,1 (13AP a-d)05,1 (14AP a-e)05B,1 (14x a-d)
2
00,2 (16x a-c)X02,2 (16x a-e)02B,2 (6AP a-d)03,2 (6AP a-e)03B,2 (4AP a,(b(i),b(iii))04,2 (RHW#2)X05,2 (17x b(i)-(ii))05B,2 (16x a-f)
3
00,3 (5AP c(i)-(iv); 6AP b(ii)) 01,3 (5AP c; 14x a-d) 02,3 (RHW#3) X 03,3 (15x a-c) 03B,3 (9x c-d) 04,3 (RHW#2) 04B,3 (RHW#1) X 05B,3 (15x a-f)
4
XXXX 03,4 (12API a-c, e, g-h) 03B,4 (12API a-d, e, g) 04,4 (12API a, c, d-e, g-h) 04B,4 (12API a-c, e-f, h) XX
5
00,5 (1x d; 17x a-d)01,5 (5AP c,e; 17x a)XX03,5 (4x a-f)03B,5 (5x a-e)X04B,5 (14x a-g)X05B,5 (4x a-d)
6
00,6 (15x d-e)01,6 (15x a-e)02,6 (7x a-b)X03,6 (17x b(i)-(ii))03B,6 (16x a-e)04,6 (16AP a-f)04B,6 (RHW#3)05,6 (RHW#1)X
7
00,7 (2AP a; 3AP b; 7AP c(i)-(ii); 8AP d) 01,7 (16AP a-d) 02,7 (15x a-d) X 03,7 () 03B,7 (7x a-d) X 04B,7 (RHW#2) 05,7 (2x d; 7x c(i)-(ii)) 05B,7 (RHW#2)
8
00,8 (14AP a-d)01,8 (8x a-d)02,8 (RHW#2)XX03B,8 (2AP a-c)XX05,8 (16x d)X

AP FREE RESPONSE QUESTIONS 2006-2010B
0606B0707B0808B0909B1010B
1
X06B,1 (14x a-c)XXXXXXXX
2
X06B,2 (16AP a-b)07,2 (9x a, c-e)07B,2 (2AP a(i); 3AP b,c(i))08,2 (4x a-c)X09,2 (1 AP e)XXX
3
X06B,3 (RHW#3)X07B,3 (6AP a; 16x a-c)08,3 (16x a-c)X09,3 (15x d-e)XX10B,3 (5AP a-f)
4
XXXXXXXXXX
5
XX07,5 (5AP a-e)XXXXXXX
6
06,6 (15x d)06B,6 (RHW#3)07,6 (8AP a-d)XXXXXXX
7
X06B,7 (7x a,c) NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION
8
06,8 (3x a,b,d,f(i); 7AP c)06B,8 (5x a,d) NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION NO SUCH QUESTION

AP FREE RESPONSE QUESTIONS 2011-2015B
1111B1212B1313B1414B1515B
1
XXXXXXXXXX
2
11,2 (RHW#2)XXXXXXXXX
3
11,3 (RHW#2)XXXXXXXXX
4
XXXXXXXXXX
5
XXXXXXXXXX
6
XXXXXXXXXX


adriandingleschemistrypages.com